อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม Word Press”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวจารุนันท์ จอมทัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม Word Press” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงาน ในการสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอให้ทันสมัย มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

20มิ.ย./22

ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

17มิ.ย./22

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16มิ.ย./22

ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อหลวง (ชั้น2) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

14มิ.ย./22

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ณ วิสาหกิจชุมชนคนเกษตรปลูกผักปลอดภัย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

14มิ.ย./22

ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ชื่อ “กาดหมั้ว ครัวฮอม”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ การสนับสนุนสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ชื่อ “กาดหมั้ว ครัวฮอม” โดยบูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฮอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ข่วงเวียงฮอด ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่