Monthly Archives: มิถุนายน 2022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ R2R ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Researt : R2R) ปีที่ 2 หลักสูตร “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

🌱อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอฮอด🌱

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมออกหน่วยให้บริการ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านกองปะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในส่วนหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนข้าวนาปี การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว สำหรับปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายให้แก่้ครัวเรือนเกษตรกร

20มิ.ย./22

ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง ณ ห้องประชุมทุ่งเจดีย์ (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

17มิ.ย./22

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16มิ.ย./22

ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ่อหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อหลวง (ชั้น2) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมจัดทำ Focus group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร ทรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำ Focus group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

14มิ.ย./22

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ณ วิสาหกิจชุมชนคนเกษตรปลูกผักปลอดภัย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม Word Press”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด มอบหมายให้ นางสาวจารุนันท์ จอมทัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม Word Press” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงาน ในการสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอให้ทันสมัย มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และสามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

14มิ.ย./22

ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ชื่อ “กาดหมั้ว ครัวฮอม”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ เกษตรอำเภอฮอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ การสนับสนุนสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ชื่อ “กาดหมั้ว ครัวฮอม” โดยบูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฮอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ข่วงเวียงฮอด ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่