นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ
เกษตรอำเภอฮอด
นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิรันดร์ ใจจิตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจารุนันท์ จอมทัน
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาวนิภาพร ทรายมูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายบรรจง ไชยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ